Mentalindex (MI)

Collien som ras har tyvärr problem med rädslor av olika slag, mot människor, ljud och underlag mm. Svenska Collieklubben arbetar aktivt med att förbättra rasens mentalitet, vi driver bland annat projektet Mentalt Sund Collie, ett pilotprojekt som drivs tillsammans med SKK och SLU, vars mål är att underlätta för uppfödarna att välja mentalt bättre hundar.

Mentalindexet bygger helt på MH så har din hund inte gjort MH så får den heller inget index. Du hittar föräldrardjurens MH på SKK Avelsdata, det är en offentlig information. Där finns också hundens stamtavla, hälsostatus och tävlingsresultat.  Mentalindex bygger på en värdering utifrån vad som är mer eller mindre önskvärt av just den egenskap som respektive index avser och utgångspunkten är hundens reaktioner på mentalbeskrivningen, indexet 'är ett hjälpmedel i avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie.

 Vilka egenskaper ingår i avelsutvärderingen?

Avelsvärden skattas för de fem så kallade sammanvägda personlighetsegenskaper som definierats från olika delmoment i MH. De fem egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, Lekfullhet, Jaktintresse och Aggressivitet. Utöver dessa fem skattas också ett avelsvärde för momentet Skott då det inte ingår i någon av de fem personlighetsegenskaperna.

Vilka hundar får ett avelsvärde?

Avelsvärderingen bygger på samtliga registrerade MH-beskrivningar för långhårig collie, fram till början av januari 2012. För att få ett avelsvärde presenterat måste hunden ha ett eget MH-beskrivningsresultat. Alla hundar som har komplett information för de delmomenten som summeras i en sammanvägd egenskap ingår i analysen för den egenskapen. Även hundar som har en avbruten MH-beskrivning kan alltså få avelsvärden för till exempel Socialitet, då den egenskapen vägs ihop av de första delmomenten i en MH-beskrivning. Hur många avelsvärden en hund med brutet MH får beror på hur långt i beskrivningen hunden kom. För brutna beskrivningar har ingen skillnad gjorts beroende på om det var ägaren eller beskrivaren som avbröt. Om en hund har mer än ett beskrivningsresultat i databasen är det den senast utförda som använts i analysen. Avelsvärden presenteras inte för hundar födda före år 2000.