Vad innebär HD-index?

Den 12 januari 2016 infördes höftledsdysplasi index på långhårig collie. Indexet har till syfte att underlätta avelsarbetet för bättre ledhälsa. Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hundars egen höftleds‐ respektive armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även tar hänsyn till släktingars röntgenresultat. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens nedärvningsförmåga avseende HD. Både HD är så kallade kvantitativa, eller polygena, egenskaper där fenotypen (i detta fall hundens röntgenresultat) påverkas av många gener och olika miljöfaktorer. Arvets inverkan på dessa egenskaper är relativt stor, med en arvbarhet på runt 30‐50%. Det innebär goda utsikter till bättre ledhälsa genom avelsurval.   Möjligheten att bedöma hundens genetiska förutsättning avseende HD, baserat på en röntgenbild, är dock begränsad. HD graderas enligt ett antal kategorier (från A‐E för HD) och många hundar kan hamna i samma kategori även om deras genuppsättning (genotyp) skiljer sig åt. Detta i kombination med inverkan av miljöfaktorer, medför att den enskilda hundens röntgenresultat ger en ofullständig bild av dess ledkvalitet och nedärvningsförmåga. Genom att ta hänsyn även till släktingars resultat vid avelsvärderingen blir det möjligt att skilja individer med samma fenotypiska HD- status åt. Detta ger en säkrare värdering av individens avelsvärde jämfört med att bedöma enbart djurets egen HD‐status och gör det möjligt att på ett mer nyanserat sätt selektera de avelsmässigt bästa hundarna.För valpköpare innebär index att de lättare kan bedöma chanserna att få en hund som är fri på höftlederna.

Här kan du söak hundar för att se hundens HD-index